Mededeling van pastoor Chris Bergs over het moderatorschap

In het jaar 2011 werd de ‘Samenwerkingsovereenkomst
Federatievorming Rotterdam Rechter Maasoever’ door de toenmalige
parochiebesturen en pastoors ondertekend. De pastores gingen in
teamverband werken en we gingen samen op weg naar de verdere
fusies tussen de parochies.
Nieuwe ideeën, een nieuwe manier van werken en van ‘parochiezijn’ ,
het kwam allemaal tot ontwikkeling. In de jaren die volgden heeft dit
alles veel energie en inzet gekost van besturen, pastores en
parochianen.
In dit hele proces en in de dagelijkse gang van het parochieleven
neemt het pastorale team natuurlijk een belangrijke plaats in.
Bij de federatievorming en fusies hebben we ervoor gekozen dat ik
moderator/pastoor zou zijn van de hele federatie. Een ‘zware taak’
staat ergens geschreven in de oprichtingsbrieven. Zelf zeg ik: “ook een
interessante taak” . In de afgelopen jaren waren er veel goede
ontmoetingen, gesprekken en bijeenkomsten met besturen,
pastoraatsgroepen, beheercommissies en met de collega’s in het
pastorale team. Het ‘zware’ zat voor mij meer in het ‘vele’ en in de
soms ingewikkelde processen waarin we overal staan.
In maart 2017 werd ik 65 jaar en in december bereikte ik de AOWleeftijd.
Een mijlpaal die ook iets betekent voor mijn priesterlijke inzet.
Vanaf 1 januari heeft de bisschop op mijn verzoek, mij decharge
verleend van mijn bestuurlijke werkzaamheden als moderator van de
federatie. Dus ontslag als pastoor van de bij de federatie aangesloten
parochies.
Het werk en vooral het bestuurlijke aspect ging te veel van mij vragen.
Op allerlei manieren ging het ten koste van mijn gezondheid en dan dus
uiteindelijk ook ten koste van de parochies.
Per 1 januari ben ik full-time benoemd als priester voor de federatie en
als lid van het pastoraal team. Ook de titel van plebaan van de
kathedrale parochie blijf ik houden. In de bestuurlijke taken en
verantwoordelijkheden treed ik terug, maar niet als pastor/priester.
De bestuurlijke werkzaamheden als moderator worden de komende
jaren door de bisschop Mgr. J.H.J. van den Hende uitgevoerd.
Ik ben blij dat het zo kan, het geeft me rust en wellicht nieuwe energie.
Dank aan met name de collega’s teamleden en bestuursleden voor de
hartelijke samenwerking in de afgelopen jaren.
Ik hoop dat ik nog jaren de kracht mag hebben om als priester samen
met U te werken in Rotterdam voor onze parochies
Pastor Chris Bergs