Noveen ter voorbereiding op Pinksteren in het Jaar van het Woord van God

De voorbereiding op Pinksteren valt dit jaar samen met de laatste dagen van de maand Mei. De maand Mei is vanouds verbonden met de heilige maagd Maria en op Pinksteren gedenken wij de gebeurtenis van de uitstorting van de Heilige Geest. Negen dagen lang, van Hemelvaart tot aan de vooravond van Pinksteren, nodigt de bisschop u uit om te met Maria en de gehele Kerk samen bidden om de komst van de Heilige Geest. In het diocesane Jaar van het Woord van God lezen we hierbij iedere dag tevens een gedeelte uit de Heilige Schrift.

Elke dag om 12 uur komt een korte video beschikbaar op de website van het bisdom. Zo kunt u de noveen bidden samen met bisschop Van den Hende.

Met Maria en de Kerk bidden om de Heilige Geest

Kruisteken

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Bidden van het Wees gegroet

Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u, gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bidt voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood, amen.

Korte schriftlezing

Moment van stilte

Gebed om de Heilige Geest

Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden. En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. [Laat ons bidden] Gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen; geef, dat wij door die Heilige Geest de ware wijsheid bezitten en ons altijd over zijn vertroosting verblijden. Door Christus onze Heer. Amen.

Dag 1: 21 mei 2020

Kruisteken

Wees gegroet

Schriftlezing

Uit het evangelie van Lucas (Lucas 1, 26-38):

De engel Gabriel werd van godswege gezonden naar de maagd Maria: wees gegroet, begenadigde, de Heer is met u [..] Vrees niet Maria want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren en gij zult hem de naam Jezus geven [..] De Heilige Geest zal op u neerkomen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen [..] En Maria zei: Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord.

Stilte

Gebed om de Heilige Geest

Dag 2: 22 mei 2020

Kruisteken

Wees gegroet

Schriftlezing

Uit het evangelie van Lucas (Lc. 1, 39-45):

Maria reisde met spoed naar het bergland, naar een stad in Judea. Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth [..] Elisabeth werd vervuld van de heilige Geest en riep met luider stemme uit: Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot.

Stilte

Gebed om de Heilige Geest

Dag 3: 23 mei 2020

Kruisteken

Wees gegroet

Schriftlezing

Uit het evangelie van Lucas (Lucas 1, 67-68):

Zacharias, de vader van Johannes de Doper, werd vervuld van de Heilige Geest en sprak in profetische woorden: Geprezen zij de Heer, de God van Israël: want Hij heeft zijn volk bezocht en het verlost.

Stilte

Gebed om de Heilige Geest

Dag 4: 25 mei 2020

Kruisteken

Wees gegroet

Schriftlezing

Uit het evangelie van Lucas (Lucas 2, 22-28):

Toen de tijd aanbrak, [..] brachten zij het kind naar Jeruzalem om het aan de Heer op te dragen [..] Simeon had een godsspraak ontvangen van de Heilige Geest dat de dood hem niet zou treffen, voordat hij de Gezalfde des Heren zou hebben aanschouwd. Door de Geest gedreven was hij naar de tempel gekomen [..] nam het kind in zijn armen en verkondigde Gods lof [..]

Stilte

Gebed om de Heilige Geest

Dag 5: 26 mei 2020

Kruisteken

Wees gegroet

Schriftlezing

Uit het evangelie van Lucas (3, 21-22):

Terwijl al het volk zich liet dopen door Johannes en Jezus na zijn doop in gebed was, geschiedde het dat de hemel openging en de Heilige Geest, in lichamelijke gedaante als een duif, over Hem neerdaalde, en een stem uit de hemel sprak: Gij zijt mijn Zoon, de welbeminde, in U heb ik mijn behagen gesteld.

Stilte

Gebed om de Heilige Geest

Dag 6: 27 mei 2020

Kruisteken

Wees gegroet

Schriftlezing

Uit het evangelie van Lucas (4, 16-19):

Zo kwam Jezus in Nazareth, waar Hij was grootgebracht, ging volgens zijn gewoonte op de sabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen. Ze reikten Hem de boekrol van de profeet Jesaja aan. Hij opende de rol en vond de plaats waar geschreven stond: De geest des Heren is over mij gekomen omdat Hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen de Blijde Boodschap te brengen, aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden dat zij zullen zien, om verdrukten te laten gaan in vrijheid [..]

Stilte

Gebed om de Heilige Geest

Dag 7: 28 mei 2020

Kruisteken

Wees gegroet

Schriftlezing

Uit het evangelie van Lucas (Lucas 23, 44-47):

Het was nu omtrent het zesde uur; er viel duisternis over heel de streek tot aan het negende uur toe, doordat de zon geen licht meer gaf. Het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor. Toen riep Jezus met luider stem: Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest. Nadat Hij dit gezegd had, gaf Hij de geest.

Stilte

Gebed om de Heilige Geest

Dag 8: 29 mei 2020

Kruisteken

Wees gegroet

Schriftlezing

Uit de handelingen van de apostelen (Hand. 1, 4-14):

Voor zijn hemelvaart sprak Jezus tot zijn leerlingen: gij zult kracht ontvangen van de heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het uiteinde der aarde [..] Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders”.

Stilte

Gebed om de Heilige Geest

Dag 9: 30 mei 2020

Kruisteken

Wees gegroet

Schriftlezing

Uit de handelingen van de apostelen (Hand. 2, 1-4):

Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van. Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette. Zij werden allen vervuld van de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken naargelang de Geest hun te vertolken gaf.

Stilte

Gebed om de Heilige Geest