Openbare vieringen in Bernadette-parochie per 1 juli hervat met veiligheidsmaatregelen

Nu onze regering samenkomsten tot 100 mensen per 1 juli weer mogelijk maakt, komt als vanzelf de vraag wanneer er weer publieke vieringen in onze parochie mogelijk zijn. Het parochiebestuur heeft hierover, na raadpleging van de pastoraatsgroep, en met inachtneming van de protocollen vanuit het bisdom, het volgende principebesluit genomen.

Per 1 juli willen we de publieke vieringen hervatten. Dat betekent dat er op zaterdagavond om 19.00 uur & op zondag om 9.30 uur in de Liduinakerk en om 11.00 uur in de kerk Petrus’ Banden een viering zal plaatsvinden.

In beide gebouwen zal een flink aantal maatregelen van kracht zijn, zoals het desinfecteren van de handen, het scheppen van voldoende afstand tussen personen, het niet-aanwezig zijn van een intentieboek en het gebruiken van een aparte in- en uitgang. Ook zal de uitreiking van de communie anders verlopen dan u gewend was. Het zal nog een flinke klus worden om de maatregelen te komende weken allemaal te implementeren.

Wij vragen er uw begrip voor dat we er op moeten toezien dat bezoekers de maatregelen daadwerkelijk opvolgen. Mensen die zich niet lekker voelen en één of meer symptomen hebben die (ook) passen bij het Corona-virus mogen de vieringen niet bijwonen.

De maand juni wordt een overgangsmaand. In de loop van de maand zal het voor een beperkt aantal mensen mogelijk zijn de zaterdagavondviering in de Liduinakerk bij te wonen. Zodra dat het geval is, kunnen belangstellenden zich daarvoor inschrijven. Deze beperkte aanwezigheid heeft ook als doel om te zien of de getroffen maatregelen in de praktijk werken. Meer informatie daarover leest u in juni in de weekbrieven en op onze website.

Ook in de loop van juni willen we de viering op vrijdagochtend om 9 uur in de Petrus’ Banden-kerk hervatten. Omdat het aantal aanwezigen daar altijd beperkt is, is registratie daar niet nodig. Wel zijn de eerder genoemde veiligheidsmaatregelen ook daar van kracht. Wanneer het zover is, leest u in de weekbrief en op de website.

In juni blijven we (via internet) vieren op zaterdagavond in de Liduinakerk. Ook daarna zal het mogelijk zijn om de vieringen in de Liduina te zien via internet, zowel die op zaterdag als op zondag, via een wat eenvoudiger videoregistratie dan nu. Dat doen we om mensen die niet kunnen komen of liever nog niet willen komen wel de mogelijkheid te geven om mee te vieren. Helaas zien we geen mogelijkheid om het busvervoer in Schiebroek en Overschie te starten respectievelijk te hervatten. De maatregelen laten dat op dit moment simpelweg niet toe.

Het bestuur heeft tevens besloten dat de (koor)repetities tot aan de zomervakantie nog niet kunnen worden hervat. De afstand die tussen er tussen de zangers onderling gehouden moet worden (tenminste zes meter), maakt dat onmogelijk. Om dezelfde reden zal er ook tijdens de vieringen voorlopig nog niet worden gezongen, behalve door een eventuele cantor.

Er is tevens besloten dat de Eerste Heilige Communie niet plaatsvindt in juni. Niet alleen is dat door de beperkte aanwezigheid in de kerk onmogelijk: een dag waarop slechts een deel van de naasten de communicant kan feliciteren en op zijn/haar feest aanwezig kan zijn, doet geen recht aan de feestelijkheid die een dergelijke dag zou moeten hebben. Er is voorlopig gekozen voor een viering van de Eerste Heilige Communie op 27 september.

Ook alle andere parochie-activiteiten worden op zijn vroegst na de zomervakantie, in september, hervat.

Bij al hetgeen hierboven is gesteld passen drie nadrukkelijk voorbehouden: de corona-maatregelen moeten dit mogelijk maken en het moet naar het oordeel van het bestuur verantwoord zijn om het zo te doen. Een verscherping van de landelijke maatregelen, vanuit onze regering of het bisdom, heeft direct effect op ons perspectief.

Een laatste voorbehoud betreft de bemensing, De regels maken het nodig om extra mensen in te zetten om de vieringen te begeleiden, bijvoorbeeld als toezichthouder of EHBO-er. Die moeten er dan natuurlijk wel zijn. Wilt u helpen om de vieringen in juli weer mogelijk te maken, meld u zich dan aan bij het parochiesecretariaat.

Vanzelfsprekend zullen we u in de komende weken nader informeren via de weekbrieven en onze internetsite.

We zijn ons er van bewust dat onze interpretatie van de landelijke richtlijnen aan de voorzichtige kant is. Gegeven de leeftijd van een flink aantal kerkgangers is er voor gekozen die voorzichtigheid in acht te nemen. Dat is in het belang van parochianen, maar ook van voorgangers, kosters, etc. Wij vragen om uw begrip daar voor.