Uitnodiging voor bisdombrede eucharistieviering

Broeders en zusters in Christus,


Op zondag 17 oktober begint de ‘diocesane fase’ van de bisschoppensynode die in 2023 plaatsvindt in Rome ‘Voor een synodale Kerk: communie, participatio, missio’. Op verzoek van paus Franciscus gaan wij van start met een bisdombrede eucharistieviering, om 15.00 uur in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal in Rotterdam.


U bent hiervoor allen van harte uitgenodigd. En het verzoek is: kom niet alleen, maar vraag mensen mee, zodat we deze diocesane fase ook daadwerkelijk samen kunnen starten vanuit ons geloof in Christus. De term ‘synodaliteit’ komt van het Griekse woord ‘sunodos’, dat bestaat uit twee delen: ‘sun’ (samen) en ‘hodos’ (weg). Gevraagd wordt om als leden van de Kerk samen met de Heer en met elkaar op weg te gaan in geloof, als leerlingen van de Weg die Jezus is.


In het Nieuwtestamentische boek Handelingen van de Apostelen wordt van de eerste christenen gezegd dat zij mensen van de Weg worden genoemd. Op de eerste plaats doet deze aanduiding denken aan de persoon van Jezus zelf die in het Evangelie zegt: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven” (Johannes 14, 6). Op de tweede plaats wordt duidelijk dat de christenen als mensen van de Weg samen op tocht zijn. Hun gezamenlijke weg in geloof wordt gekenmerkt door geloofstrouw en gemeenschapszin.


De apostelen en andere leerlingen kregen van Jezus te horen dat zij op hun weg niet te veel moesten meenemen (cf. Matteüs 10, 7-15, Lucas 10, 1-12). Hun belangrijkste bagage is hun geloof, hoop en liefde. Om het Evangelie te verkondigen in woord en daad, is het belangrijk allereerst zelf het met heel
je hart aan te nemen en in eigen persoon het geloof in de weg van Jezus vóór te leven.


Als gelovigen van het bisdom Rotterdam, in verbondenheid met de wereldwijde Kerk, worden wij in onze tijd geroepen om mensen van de Weg te zijn. Dat betekent dat wij ons als Kerk moeten blijven verzamelen rond de verrezen Heer (de weg, de waarheid en het leven) en dat wij daadwerkelijk leven van zijn woord en sacrament, om samen de Blijde Boodschap te kunnen verspreiden.


Het betekent ook dat wij ons als gemeenschap en persoonlijk goed moeten blijven toemsten en verdiepen waar het gaat om de inhoud en rijkdom van ons geloof in de Heer en zijn Evangelie, met het oog op de verkondiging ervan in de wereld van nu. Het is daarom dat in ons bisdom gedurende de afgelopen jaren steeds de inhoud en de diepgang van ons geloof centraal heeft gestaan in de verschillende themajaren die we mochten houden. In 2020 was dat het Jaar van het Woord van God en vanaf 17 oktober 2021 staan we thematisch stil bij de sacramenten in het Jaar van de Sacramenten (tot 9 juli 2022).

We starten op 17 oktober als bisdom Rotterdam niet alleen de diocesane fase ter voorbereiding op de bisschoppensynode, maar als mensen van de Weg starten we ook het Jaar van de Sacramenten. Ik nodig u daarom van harte uit voor deze gezamenlijke eucharistieviering op 17 oktober.

J. van den hende
Bisschop van Rotterdam