CatecheseGeloof beleven

Willibrordzondag 2023: Hebben wij niet allen één vader?

In katholiek Nederland heet de zondag rond 7 november Willibrordzondag. Tijdens vieringen die dag wordt bijzondere aandacht gevraagd voor de
oecumene, het streven naar eenheid onder alle christenen.

Het geloof in God – Vader, Zoon en Heilige Geest – is wat christenen het meest verbindt. Wij kunnen elkaar telkens weer herkennen en bemoedigen rond dat
geloof. Christus’ gebed om eenheid staat centraal in de oecumenische opdracht die de Katholieke Vereniging voor Oecumene elk jaar op Willibrordzondag onder
de aandacht brengt. Het thema genomen uit de lezing uit de profeet Maleachi voor die zondag (5 november 2023), bepaalt ons bij de tekortkoming die verdeeldheid is, maar is natuurlijk ook een bemoediging en aansporing.

Dit jaar kunnen we ook putten uit de bijzonder hoopvolle ervaring van ‘Together: Samenkomst van Gods Volk.’ Ruim veertig jonge christenen uit verschillende kerken zijn ingegaan op de uitnodiging van Paus Franciscus om bij de start van de Algemene Bisschoppensynode te bidden voor de eenheid en het synodale proces in onze kerk. De Katholieke Vereniging voor Oecumene organiseerde meerdere activiteiten voor hen, waaronder een busreis naar Rome om deel te nemen aan
dat gebed. Een unieke gelegenheid om gezamenlijk te bidden tot de ene God in wie wij allen geloven.

Op zaterdag 4 en zondag 5 november wordt in onze kerk en vierlocatie een extra deurcollecte gehouden om het werk van de Katholieke Vereniging voor de
Oecumene mogelijk te maken.

Uw gift voor de vereniging in de bisschoppelijke collecte op Willibrordzondag is hard nodig om dergelijke activiteiten mogelijk te maken: hoopvolle tekens van eenheid in een tijd waarin liefde, eensgezindheid en gezamenlijk optrekken zo nodig zijn. Dit en meer leest u op de website.