Pastor Van Nerum overleden

Het bisdom heeft ons vandaag laten weten dat op woensdag 24 februari, voorzien van het H. Sacrament der Zieken, is overleden de zeereerwaarde heer Robert Paul René van Nerum. Pastor Van Nerum is geboren op 26 januari 1937 te Brussel en tot priester gewijd op 12 november 1983. Rob van Nerum was de laatste jaren een vaste bezoeker van de vieringen in de Verrijzeniskerk.

Rob van Nerum behoorde voor de priesterwijding tot de kleine broeders van Charles de Foucauld en werd sinds 1980 aangesteld als pastoraal werker bij de Stichting Stadszicht van de Katholieke Verplegings- en Verzorgingsinstelling te Rotterdam. Na zijn wijding tot priester van het bisdom Rotterdam in 1983 werd hij benoemd tot pastor in het psychogeriatrisch centrum “Stadszicht” te Rotterdam. Op 1 oktober 1987 werd hem eervol ontslag verleend uit deze functie en werd hij per diezelfde datum benoemd tot pastor in het Sint Franciscus Gasthuis te Rotterdam. Uit deze functie werd hem op 1 januari 2002 eervol ontslag verleend wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Na zijn emeritaat bleef hij priester-assistenties verlenen in diverse instellingen en parochies.

Pastor Rob van Nerum heeft zich ruim zevenendertig jaar als priester ingezet in het bisdom Rotterdam.

Ook in zijn priesterlijk dienstwerk bleef pastor Rob van Nerum altijd ‘broeder Rob’. Hij vervulde zijn pastorale werk in de geest van Charles de Foucauld en de heilige Franciscus: de mensen nabij zijn als medebroeder. Zijn instelling was: je leeft volgens het evangelie en je telt de tijd niet. Voor hem was de beleving van Christus’ aanwezigheid in de eucharistie het centrum van zijn spiritualiteit. Met Gods genade en de bijstand van Maria leefde hij zonder vrees.

Na zijn priesterwijding verleende pastor Van Nerum op regelmatige basis assistenties in onze parochie, met name in de Verrijzeniskerk. Vele parochianen zullen hem nog uit die tijd herinneren. Toen het voorgaan in de eucharistie hem te zwaar begon te vallen bleef hij wel een trouwe kerkganger in de Verrijzeniskerk. Als het enigszins mogelijk was dronk hij altijd graag een kopje koffie in de Oase. Zo bleef hij ook op deze manier verbonden met onze parochiegemeenschap.

De uitvaart en begrafenis vinden in besloten kring plaats op woensdag 3 maart om 10.00 uur.